O nas

Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych „Środowisko” jest samodzielnym biurem inżynierskim specjalizującym się w projektowaniu obiektów budownictwa wodnego i melioracji, gospodarki wodnej oraz ściekowej. Biuro wykonuje także wszelkie opracowania związane z zagadnieniami ochrony środowiska w zakresie ochrony wód – Karty Informacyjne Przedsięwzięcia, Oceny Oddziaływania na Środowisko, Operaty Wodnoprawne.

Biuro zostało założone w 1990 roku przez mgr inż. Teresę Szendoł, która jest właścicielem i głównym projektantem. Wszelkie opracowania wykonywane i edytowane są na nowoczesnym sprzęcie komputerowym oraz w oparciu o oprogramowania branżowe.

W ciągu wieloletniej działalności na rynku kadra biura nabyła umiejętności i doświadczenie w projektowaniu zarówno systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, pompowni, stacji uzdatniania wody, jak też i budowli hydrotechnicznych oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji związanych z gospodarowaniem wodą. Wykonujemy projekty w obszarach miejskich jak również w terenach niezabudowanych (zlewnie cieków wodnych, obszary mokradłowe, polne i leśne)

W ostatnich latach działalności Biuro skupiło się głównie na dokumentacjach technicznych związanych z gospodarką i retencją wodną. W tym zakresie wykonano kilkadziesiąt kompletnych dokumentacji.

Przykładowe opracowania ukazane zostały w zakładce „realizacje”. Naszymi zamawiającymi są w głównej mierze państwowe instytucje jak: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie czy Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska a także Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjne oraz Urzędy Miast i Gmin.

Projektujemy

 • Obiekty hydrotechniczne – jazy, mnichy, zastawki, progi piętrzące, przepusty, zbiorniki retencyjne, przepławki, kanały śluzy itp.
 • Systemy mokradłowe oraz rowy melioracyjne
 • Renaturyzacje terenów uprzednio zmeliorowanych
 • Systemy ujęcia, uzdatniania i retencjonowania wody
 • Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
 • Oczyszczalnie ścieków komunalnych, przemysłowych i deszczowych

Wykonujemy

 • Koncepcje rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz budownictwa wodnego i gospodarki wodami opadowymi
 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia i Raporty Oddziaływania na Środowisko
 • Operaty Wodnoprawne, Instrukcje Gospodarowania Wodą oraz Instrukcje Eksploatacji obiektów hydrotechnicznych
 • Projekty budowlane i wykonawcze z przedmiarami i kosztorysami robót budowlanych
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Wnioski o uzgodnienia oraz pozwolenia urzędowe, Decyzje o Środowiskowych Uwarunkowaniach, Decyzje o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, Decyzje Zwolnień z Zakazów Dotyczących Roślin i Zwierząt Chronionych, Deklaracje Organu Odpowiedzialnego za Monitorowanie Obszarów Natura 2000 Niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę obiektu hydrotechnicznego
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
 • Inwentaryzacje i ekspertyzy dla sieci wodnych i kanalizacyjnych
 • Obliczenia hydrologiczne oraz modelowanie przy zastosowaniu programu Global Mapper, HEC-RAS oraz systemów GIS